دارای گواهینامه iso 9001 در مدیریت کیفیتدارای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگاناز سازمان صنعت ، معدن و تجارتراه اندازی  خط جدید  تولید    "  مبلمان  اتاق کودک و نوجوان  "                       راه اندازی خط جدید  تولید  "  مبلمان اتاق کودک و نوجوان  "